m/aux Svanhild

Osasto 049:n Lm ja tsv tapahtuma 28.8.2020.

Aloitus Kirjan talolla klo 14.00. Osoite on Kirjatyöntekijänkatu 10 B Kruunuhaka.

Tapahtuma jakautuu kahteen osaan, kokoukseen Kirjan talolla ja sen jälkeen purjehdukseen kolmimasto kuunari m/aux Svanhild:lla.

Koko ohjelma tästä

 


 

Helsingin Sähköalantyöntekijät sääntömääräinen kevätkokous

tiistaina 01.09.2020 klo 18 osaston toimistolla, Hämeentie 58–60 C 57, 00500 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset asiat ja sääntömuutosasia. Tervetuloa! – Hallitus

Rakennustyömailla todettu useita tautirypäitä Suomessa – koronaepidemian torjuntaa tehostettava työmailla

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi koosteen rakennustyömaiden koronaohjeista. Ohjeistuksen taustalla on se, että viime päivinä työmailta on löytynyt useita tautiryppäitä Etelä-Suomesta.

THL:n mukaan koronaepidemian torjuntaan on suhtauduttava vakavasti. Tartuntojen torjunta rakennustyömailla tapahtuu samalla tavalla kuin työmaan porttien ulkopuolellakin. Sairaana ei mennä töihin. Työnantajan vastuulla on riskien arviointi ja työntekijöiden ohjeistaminen.

Lue THL ohje tästä.

 


 

SAK

Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen keskeytyy vuoden loppuun saakka - Myös lomautusta, muita työehtoja ja työttömien palveluja koskevien muutoksien voimassaoloa jatketaan

 

Aikaisemmin koronatilanteen vuoksi voimaan tullut enimmäismaksuajan keskeytyminen koski vain lomautettuja työttömyysturvan saajia. Nyt ajalta 1.7.2020–31.12.2020 maksettu työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa riippumatta siitä, milloin päivärahan saaminen on alkanut tai mikä on päivärahan maksamisen peruste.

Normaalisti työttömyyspäivärahaa maksetaan tilanteesta riippuen joko 300, 400 tai 500 päivää. Jos työttömyys jatkuu sen jälkeen, on työnhakijan haettava työmarkkinatukea Kelasta.

Lisäksi muiden työttömyysturvaan tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa on nyt jatkettu niin ikään vuoden 2020 loppuun saakka. Muutosten piti alun perin olla voimassa hiukan vaihtelevasti heinäkuun alku- tai loppupuolelle saakka. Voimassaolon jatkuminen koskee seuraavia lakimuutoksia:

 

 • työttömyysturvan alun 5 omavastuupäivän poistuminen

 • työttömyyspäivärahan työssäoloehdon lyhentyminen 26 viikosta 13 viikkoon eli 3 kuukauteen (ansiopäivärahan saaminen edellyttää lisäksi, että työntekijä on ollut saman ajan työttömyyskassan jäsen)

 • yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehdon lyhentyminen vuodesta puoleen vuoteen

 • lomautetun oikeus saada työttömyysturvaa, vaikka hänellä lomautuksen aikana olisi yritystoimintaa tai hän opiskelisi

 • työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen, vaikka hän ei toteuttaisi työllistymissuunnitelmaa tai keskeyttää työllistymistä edistävän palvelun koronavirusepidemiasta johtuvasta perustellusta syystä

 • yrittäjien ja freelancereiden mahdollisuus saada työmarkkinatukea, jos heidän päätoiminen työskentelynsä päättyy tai toimeentulonsa heikentyy koronavirusepidemian vuoksi

SAK sivuilla lisää

 


 

 

SAK on tähän muistioon koonneet työsuojeluvaltuutetuille ja muille työsuojeluyhteistoiminnan henkilöstöedustajille muistilistan koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuustoimenpiteistä työpaikoilla. Käytä listaa yhteistyössä työnantajasi kanssa, kun varmistatte oman työpaikkanne työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä.

Koronapandemian aikana monet asiantuntijatahot ovat tehneet seikkaperäisiä ja toimialakohtaisia ohjeistuksia työturvallisuuden takaamiseksi. Nämä ohjeistukset on listattu muistion loppuun ja myös niihin kannattaa perehtyä huolella.

LINKKI SIVUSTOON

 


 

Sähköistys- ja sähköasennusalan TES hyväksytty

 

Sähköliiton hallitus on 12.5.2020 hyväksynyt sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusneuvotteluissa 7. toukokuuta saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi.

Sähköliiton neuvottelukumppaneina TES-pöydässä olleiden Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallinnot ovat jo aiemmin hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2020‒31.3.2022. Muutokset astuvat pääsääntöisesti voimaan ensi kuun alusta.

Yksi iso muutos on ns. kiky-tuntien poistuminen. 24 talkootuntia ovat virallisesti historiaa 1. kesäkuuta. Sähköistys- ja sähköasennusalan palkankorotustaso noudattaa ns. yleistä linjaa: kahden vuoden aikana palkat nousevat yhteensä 3,2 prosenttia.

Sopimukseen sisältyy ns. kriisilauseke, jonka mukaan sopijaosapuolet voivat arvioida sopimusratkaisua uudelleen, mikäli koronaepidemia aiheuttaa poikkeuksellisia talousvaikeuksia yrityksille.

 

Poimintoja uudesta tessistä

Palkankorotukset:

 • Henkilökohtaiset aikapalkat palkkaryhmän mukaan 0,17‒0,28 €/h (1.8.2020) ja 0,19‒0,32 €/h (1.8.2021)

 • Palkkataulukot yms. 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 % (1.8.2021).

 • Urakkahinnoittelu yms. 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 % (1.8.2021).

Työaika:

 • Iltatyöajan katsotaan iltatyölisän maksamisen osalta alkavan kello 18.

Talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmä:

 • Työntekijä voi tarvittaessa pyytää toisen työntekijän avustamaan itseään palkkaryhmän määrittelyä koskeviin neuvotteluihin.

 • Työntekijä, jolta puuttuu alan perustutkinto, kuuluu palkkaryhmään S. Samaan palkkaryhmään kuuluvat ns. nuoret työntekijät, joita koskeva oma kohtansa on poistettu uudesta työehtosopimuksesta. Nuoriksi työntekijöiksi katsotaan alle 18-vuotiaat, joilla ei ole perustutkintoa ja jotka eivät ole oppisopimussuhteessa.

 • Harjaantuminen on järjestettävä niin, että sähköalan ammattiin perehtyvä saavuttaa palkkaryhmän 1 edellyttämät taidot viimeistään 24 kuukauden kuluttua. 

 • Oppisopimussuhteiset työntekijät aloittavat palkkaryhmässä S ja nousevat 24 kuukauden kuluttua palkkaryhmään 1, elleivät he sitä ennen ehdi suorittaa perustutkintoa.

 • Perustutkinnon suorittaneet työntekijät kuuluvat palkkaryhmään 1 ja viimeistään 12 kuukauden työkokemuksen jälkeen palkkaryhmään 2.

 • Pääluottamusmiehellä on epäselvissä tapauksissa oikeus saada aineisto, jonka mukaan lähetetyn tai vuokratyöntekijän palkkaryhmä on määritelty.

Urakkatyön rajaaminen ja vuokratyöntekijät:

 • Urakkatyöksi katsotaan vuokratyöntekijän tekemä työ, joka on työehto- tai työmaasopimuksen mukaan vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen omillekin työntekijöille urakkatyötä.

Urakkatyöryhmä:

 • Urakkatyöryhmän työntekijöiden ammattitaidon ja työkyvyn tulee vastata työsuoritusten luonnetta ja vaativuutta. Tämä pitää huomioida varsinkin silloin, jos työryhmään aiotaan sijoittaa osasairauspäivärahalla tai palkallisessa työkokeilussa olevia työntekijöitä.

Koulutus ja yrityksen toiminnan kehittäminen:

 • Sopimukseen kuuluu yhteensä 16 tuntia palkallista koulutusta. Sitä ei kuitenkaan voi järjestää sunnuntaisin, arkipyhäviikoilla eikä touko-elokuussa perjantaisin tai lauantaisin.

Tuntikortit & palkanmaksupäivä:

 • Työnantajan on järjestettävä työntekijälle työsähköposti, jos sähköisen tuntikortin käyttäminen vaatii sähköpostiosoitetta eikä työntekijä halua käyttää tähän henkilökohtaista sähköpostiosoitettaan.

 • Työnantajan tulee toimittaa työntekijälle palkkalaskelma palkanmaksupäivään mennessä vähintään sähköisessä muodossa.

Työsuhdeturva:

 • Työntekijälle on annettava mahdollisuus tyhjentää henkilökohtainen aineisto työsähköpostistaan työsuhteen päättyessä. 

Neuvottelutuloksen kokonaisuudessaan löydät täältä.

 


 

Volttipäivät 2020 on peruutettu COVID-19 pandemian takia.

 

Volttipäivät 2020 on peruutettu COVID-19 pandemian takia. Sähköliiton  jäsenten ja vieraidemme terveys ja turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeitä. Sen takia peruutamme vuoden 2020 Volttipäivät.

Yhdistykset ja henkilöt jotka on varanneet majoituksen suoraan Sokos hotellista pitää peruttaa varauksesnsa itse. Olemme peruttaneet majoitus kiintiön Presidentti hotellista, mutta he pyysivät varauksen tehneitä peruuttavansa oman varauksen.

Lisätietoa Helsingin Sähköalantyöntekijät ry 050 3604313

 

https://www.volttipaivat.fi/

 

 


 

Tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista työhön

Olemme koonneet kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksista työntekijöiden oikeuksiin, työsuhteen ehtoihin ja työpaikkojen arkeen. Löydät näiden sivujen kautta myös linkkejä viranomaistietoon ja ammattiliittojen ohjeistuksiin. Sivuja päivitetään sitä mukaa, kun uusia tietoja saadaan. LINKKI

 

 

 

 

Sähköliiton hallitus hyväksyi ns. koronapöytäkirjoja ‒ taustalla heikentynyt talous

Ajankohtaista 26.3.2020

 

Sähköliiton hallitus on tänään hyväksynyt viisi ns. koronapöytäkirjaa. Termillä tarkoitetaan työehtosopimuksen lisäpöytäkirjaa, jolla työntekijä- ja työnantajaliitot liitot sopivat väliaikaisista muutoksista yhteistoimintalain neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoihin.

Hallituksen hyväksymät pöytäkirjat koskevat sähköistys- ja sähköasennusalan, energia-ICT-verkostoalan, huolto- ja kunnossapitoalan, mekaanisen metsäteollisuuden sekä paperi- ja puumassateollisuuden työehtosopimuksia. Energia-ICT-verkostoalaa koskeva pöytäkirja on vain Sähköliiton hyväksymä.

Pöytäkirjat perustuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen yhdessä sopimiin työehtosopimusten muutoksiin, joiden taustalla on koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne ja taloustilanteen äkillinen heikkeneminen. Sopijat ovat palkansaajia edustavat SAK, STTK ja Akava sekä työnantajapuolta edustavat Kuntatyönantajat KT ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Keskusjärjestöjen sopimien muutosten mukaan yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaika sekä lomautusilmoitusaika lyhenevät kumpikin viiteen päivään.

Päivitämme valmiit pöytäkirjat tämän uutisen liitteiksi ja kunkin sopimusalan alle Työehtosopimukset-osioon.

 

Lisäpöytäkirja, sähköistys- ja sähköasennusala

Lisäpöytäkirja, huolto- ja kunnossapitoala

 


 

SAK:n hallitus hyväksyi työmarkkinoiden kriisipaketin

Koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa. LINKKI

 

 

Ilkka Kaukorannan blogi koronakriisipaketista

 

Tänään julkistettu työmarkkinajärjestöjen ehdotus määräaikaisista keinoista sopeutua pandemian aiheuttamaan taloudelliseen shokkiin on järeä kokonaisuus, jonka tarkoitus on lievittää yritysten ahdinkoa, turvata työpaikkoja, nopeuttaa talouden palautumista epidemiasta ja ennen kaikkea vahvistaa luottamusta tulevaan. Se on palkansaajille monella tapaa raskas kokonaisuus, mutta näissä oloissa se on tarpeellinen. Koko blogi tästä

 

 

 

 

 

Koronavirusepidemian vaikutukset työsuhteissa

 

 

Koronavirus leviää voimakkaasti Suomessa, ja on vain ajan kysymys, milloin Suomikin todetaan epidemia-alueeksi. Annamme tässä ohjeita erityisesti palkanmaksuun liittyviin kysymyksiin, jos työntekijä sairastuu, hänet määrätään karanteeniin tai työnteko estyy muiden kuin oman työnantajan toimien johdosta.

Tilanne on poikkeuksellinen, ja tämän vuoksi palkanmaksuun liittyviin kysymyksiin voi tulla ristiriitaisia ohjeita. Sähköliiton ohjeet perustuvat työsopimuslain periaatteisiin ja Kelan ohjeistukseen tartuntatautilain pohjalta.

LINKKI SÄHKÖLIITON OHJEISTUKSEEN

 

 

Lomautus koronan takia? Toimi näin

Ajankohtaista

13.3.2020

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on laatinut hyvän ohjeistuksen siitä, miten toimia, jos joutuu lomautetuksi koronavirustilanteen takia.

Tärkeintä on ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. Tämän jälkeen voit hakea ansiopäivärahaa Sähköalojen työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa.

Katso koko ohjeistus täältä.

Sähköliitto

 

 

Luottamushenkilöseminaarimme ja jäsenristeilymme perutaan

 

Jäsenuutiset

13.3.2020

Huhtikuun lopulle ajoitetut Sähköliiton perinteiset luottamushenkilöseminaari ja jäsenristeily perutaan koronavirustilanteen takia.

Seminaari oli määrä järjestää perjantaista lauantaihin 24.–25. huhtikuuta, ja jäsenristeilyn ajankohta oli lauantaista sunnuntaihin 25.–26. huhtikuuta.

Tiedotamme mahdollisimman pian, miten vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Meetings & Events ohjeistaa risteilynsä jo mahdollisesti maksaneita.

 

 

 


 

 

 

Sähköliiton lomapaikat

Varaa vuoden 2019 lomasi nyt tästä.

Muista osaston lomatuki

 

Sähköliiton lomapaikka Kaarniemi esittelyssä

 

 

 


 

TUKENASI TYÖPAIKALLA
TUKENASI TYÖPAIKALLA

Mitä tehdä, jos työpaikalla kaikki ei ole kunnossa? Miten asiat saataisiin järjestykseen? Liitytään tietysti Sähköliittoon, perustetaan työhuonekunta ja valitaan työpaikalle oma luottamusmies.LINKKI

SÄHKÖLIITTO

KEILAILU ALKAA SYYSKUUSSA

Osasto 049:n eläkeläisten ja työttömien jaoston keilatunti Talin keilahallissa joka keskiviikko kello 16-17. Osoite on Huopalahdentie 28 Helsinki.  Yhteyshenkilönä on Kari Nurmi 0400 959 590

 


 

 

Kesäduunariinfo
Kesäduunari info

 Kaarniemi avautuu heinäkuussa!

Sähköliittolaisten oma lomapaikka Kotkan Kaarniemi aukeaa lomailijoille jälleen heinäkuussa! Kaarniemen mökit, huoneistot ja vaunupaikat suljettiin koronatilanteen takia maaliskuun lopulla.

Lomailijoiden pitää kuitenkin noudattaa valtiovallan suosittelemia varotoimia tartuntariskin minimoimiseksi. Pandemiatilanteen edellyttämistä toimista tulee ohjeistus paikan päälle.

Lomapäiviä ja -viikkoja pääset varaamaan mökki- ja huoneistokohtaisesti sähköisestä varausjärjestelmästä Omat lomapaikat, joissa viihtyy -osiossa.

Osaston hallituksen kokoukset

 

14.01.2020

04.02.2020

03.03.2020

07.04.2020 kokous peruutettu

05.05.2020 Etäkokous Microsoft Teams ohjelman avulla työvaliokunta on kokouksen aikana osaston toimistolla

 

02.06.2020

01.09.2020

06.10.2020

03.11.2020

Kokoukset alkavat kello 17.00 osaston toimistolla Hämeentie 58-60 C 57

 

Helsingin Sähköalantyöntekijät sääntömääräinen kevätkokous

tiistaina 01.09.2020 klo 18 osaston toimistolla, Hämeentie 58–60 C 57, 00500 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset asiat ja sääntömuutosasia. Tervetuloa! – Hallitus

 

Syyskokous ajakohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

 

 

 

 

SAK Vihriälän raportti

Vihriälän työryhmä pitää yritysten tukemista kriisissä tärkeänä, mutta korostaa, että kriisin pitkittyessä kaikkia yrityksiä ei voi pelastaa. Tukien painopistettä pitäisi siirtää pääomasijoituksiin perustuviin tukielementteihin.

‒ Yritystukia suunniteltaessa on pidettävä kirkkaana mielessä kansantalouden ja julkisen talouden etu. Siksi SAK ei kannata painottamista suoriin yritystukiin. Lue Lisää tästä

 


 

 

 

Vaalit-osio on avattu

 

Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston vaalivuosi on käynnistynyt, ja Sähköliiton nettisivuilla  on nyt avattu Vaalit-osio. Osion sisältö päivittyy pitkin vuotta. Esimerkiksi 1. huhtikuuta sinne avautuu Ehdokasasettelu-alasivu, josta löytyy linkki sähköiseen ehdokasasettelulomakkeeseen.

Ehdokasasettelu päättyy 5. kesäkuuta, ja äänestys alkaa 7. syyskuuta. Äänestää voi sähköisesti tai postitse. Äänestys päättyy 30. syyskuuta

 

 

Tartuntatautipäiväraha ja koulujen lähiopetuksen lopettaminen

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi tehdä töitä. Koulujen lähiopetuksen lopettaminen ei ole edellä oleva määräys ja siksi koulujen lähiopetuksen lopettaminen ei anna oikeutta Kelan tartuntatautipäivärahaan. Tilanne muuttuu jos lapsi sairastuu tartuntatautiin ja on sairauden johdosta määrätty karanteeniin tai eristykseen. LINKKI

 


 

Yhteistoimintaopas

Tämä on Ammattiliitto Pro:n, SAK:n ja sen jäsenliittojen laatima yhteistoimintalakia käsittelevä verkko-opas.

Se on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteistoimintalaista ja sen tulkinnasta.

Yhteistoimintalain tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen työntekijöiden yhteistoimintaa. Laki luo edellytykset todelliselle vuoropuhelulle työpaikoilla. Yhteistoimintaopas

 


 

TES 005
TES 005

 

Osasto kouluttaa

Seuraavat osaston omat kurssit järjestetään työhuonekuntien ja jäsenten halutessa.

Ilmoittaudu osasto sähköpostiin toimisto@osasto049.fi

 

 Helsingin Sähköalantyöntekijät Ry on muuttanut. Uusi osoite on Hämeentie 58-60 C 57  2 krs. 00500 Helsinki.

 

Parhaiten paikalle pääsee julkisella kulkuvälineellä. Samassa kortelissa on sisäänkäynti Sörnäisten metroasemalle. Raitiovaunulinjat 1,6,7,8 ja parikymmentä bussilinjaa kulkee myös osaston toimiston ohitse. Parkkipaikkoja kannattaa etsiä Kinaporinkadulta tai Pääskylänrinteeltä.

 

 

OSASTO 049 TYÖMAAVALVONTA

Osasto 049 tekee aktiivista työmaavalvontaa. Voit pyytää meidät työmaallesi, jos tarvitset tietoa ja opastus esim. työehtosopimuksesta, työehdoista ja muista työhön liittyvistä asioista. Sen voi tehdä myös nimettömänä tai voit lisätä yhteystiedot lomakkeelle. Ilmoituslomake löytyy TÄSTÄ

OSASTO 049 TUKEE JÄSENTEN LOMAILUA
 LISÄTIETOA TÄSTÄ

OSASTO 049 TUKEE OSASTON JÄENIEN KOULUTUSTA. LISÄTIETOA TÄSTÄ

At work in Finland