Asbestityö

Asbesti 


Asbesti on edelleen eniten työperäisiä sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia aiheuttava kemiallinen altiste Suomessa. Vaikka asbestisairaustapaukset ovat seurausta vuosikymmeniä sitten tapahtuneesta altistumisesta, ihmiset saattavat yhä altistua asbestille sekä korjausrakentamisen yhteydessä että kaivosteollisuudessa. Asbestitöiden turvallisuutta tulee siis edelleen parantaa torjuntatoimia kehittämällä, tiedotusta lisäämällä ja valvontaa tehostamalla.


Asbestia on käytetty mm. lämmön- ja paloneristeenä, asbestisementtilevyissä, lattiamateriaaleissa, laivanrakennuksessa, kitkamateriaaleissa ja tiivisteissä. Käyttö on kielletty eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta vuoden 1994 alusta. Asbesti on mineraalikuitu, jota esiintyy eri muodoissa (mm. krysotiili, krokidoliitti). Asbesti aiheuttaa asbestoosia, keuhkosyöpää ja mesotelioomaa. Asbestipurkutyö on luvanvaraista


Työterveyslaitoksen asbesti sivut
Työterveyslaitoksen asbestisivut

Asbestipurkutyötä koskeva sääntely selkeytyy


Asbestipurkutyö edellyttää jatkossa työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Luvan myöntämisen edellytykset säilyvät pääosin ennallaan.

Lupajärjestelmällä pyritään siihen, että asbestipurkutyötä tekevät vain ne toimijat, jotka pystyvät tekemään työn turvallisesti. Myönnetyistä asbestipurkuluvista aletaan pitää rekisteriä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote


Työsyojelu.fi/työpaikkatiedotteet 1/2015:

Uusi asbestilainsäädäntö voimaa vuoden 2016 alusta TässäAsbestityöstä on annettu Valtioneuvoston asetus 798/2015 asbestityön turvallisuudesta

Asbestia sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista, asbestin poistamista niistä, asbestirakenteiden koteloimista ja peittämistä, asbestisiivousta tai asbestipitoisten jätteiden kokoamista ja viimeistelyä työpaikalta pois kuljetettavaksi (asbestipurkutyötä) saa tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, jonka aluehallintovirasto (työsuojeluviranomainen) on valtuuttanut tällaista työtä tekemään.


Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista Finlex 684


Työsuojelu.fi As­bes­ti­pur­ku­työ­lupa


Finlex 231/1990 Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä työmenetelmistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista.


Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto, SAP ry