Työturvallisuus


Työturvallisuuden edistäminen lähtee hyvästä suunnittelusta, jossa ihmisen toiminta suhteessa työympäristöön on otettu huomioon joustavasti. Työturvallisuutta edistetään kehittämällä työympäristöä ja ymmärtämällä sekä ohjailemalla ihmisen käyttäytymistä.


Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Tämä edellyttää tapaturmien ennalta ehkäisemistä. Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Lähtökohtana työturvallisuuden kehittämiselle on riskien ja työympäristön arviointi. Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen ja niistä oppiminen edistävät myös työturvallisuutta.

Lisää


Työsuojeluviranomaiset avasivat valtakunnallisen puhelinneuvonnan

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta aloitti toimintansa 1.2.2016. Se palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8–16.15. Valtakunnallisen puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.

Puhelinneuvonnassa työsuojelutarkastajat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta antavat neuvontaa muun muassa seuraavissa asioissa:

häirintä, syrjintä ja psykososiaalinen kuormitus

työsuhdeasiat

työympäristöasiat, eli fyysiseen työturvallisuuteen liittyvät asiat

rakennusalan työympäristöasiat

Neuvonnan ensisijainen tavoite on antaa niin työntekijöille kuin työnantajillekin ohjausta, jotta he saavat hoidettua asian itse kuntoon työpaikalla. Neuvontaan voi myös tehdä valvontapyyntöjä. Pyynnöt arvioidaan, ja tarvittaessa ne johtavat valvontatoimenpiteisiin. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja halutessaan soittaja voi olla kertomatta henkilöllisyyttään.Sähköistysalan Tes sivu 103

22 §

TYÖVÄLINEET JA SUOJAVAATETUS

1

Työnantaja on velvollinen pitämään korvauksetta käytettävissä kunkin työn edellyttämät kunnolliset, ajanmukaiset ja turvalliset työvälineet.

2

Suojavarusteet

Työsuhteessa olevalle työntekijälle annetaan omaksi tai käyttöön suojapuku, turvajalkineet, suojakypärä, kuulosuojaimet ja suojalasit, jotka ovat tarvittaessa näkökyvyn mukaan hiotut.

Suojapukuja annetaan keskimäärin kaksi ja turvajalkineita yhdet vuodessa, elleivät olosuhteet tai käyttötarve muuta edellytä. Yrityksessä voidaan sopia muusta vastaavasta menettelystä sekä työvaatehuollosta.

Työntekijälle tulee lisäksi antaa omaksi tai käyttöön työskentelyolosuhteista riippuen asianmukainen suojavaatetus, kuten:

a)  kylmien sääolosuhteiden vaatima lämpöhaalari tai vastaava sekä muut työvaatetukselle asetettavat erityisvaatimukset täyttävät jalkineet, kuten lämpöturvajalkineet

b)  kosteiden olosuhteiden vaatima sadevaatetus ja vettä pitävät jalkineet.


Suojavaatetuksessa tulee ottaa huomioon työskentelyolosuhteiden edellyttämä paloturvallisuus.

Työntekijä on velvollinen käyttämään hänelle luovutettuja varusteita työturvallisuusmääräysten ja työkohteen vaatimusten mukaisesti23 §

SOSIAALITILAT


1 Milloin työmaan suuruus ja sen jatkuvuus edellyttävät, tulee työnantajan
huolehtia siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus työturvallisuuslain
(738/2002) 48 §:ssä mainittujen sosiaalitilojen käyttöön.


Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry järjestää tuettuja, työkykyä ja terveyttä edistäviä 1.askel-hyvinvointijaksoja työikäisille aikuisille ja heidän perheilleen. 


Jaksoja toteutetaan suomalaisissa hotelleissa, lomakeskittymissä, terveyskylpylöissä ja urheiluopistoissa eri puolilla Suomea. Jaksoille haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä ja osallistumisesta maksetaan vain edullinen omavastuuosuus.


Ota ensimmäinen askel hyvinvointiisi.


Kuvia työmailta