Toiminta


Osaston sääntöjen mukainen toiminta


2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Osasto kokoaa sähköisillä aloilla


energia-alalla;

 tietoliikenne-, informaatio- ja viestintäteknologia-alalla;

 verkostojen rakentamisen sekä kunnossa- ja ylläpidon alalla;

 talotekniikka- ja sähköistysalalla;

 teollisuuden ja palvelualojen sähköisen ja teknisen huollon, tuotannon sekä kunnossapidon alalla;

 sekä näihin liittyvissä ammateissa


työskentelevät palkansaajat ja ammatinharjoittajat, jotka eivät toimi työnantajana, parantamaan heidän työsuhteidensa ehtoja, laajentamaan heidän ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan, sekä toimimaan heidän yhteiskunnallisen asemansa ja sivistystasonsa kohottamiseksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto


valvoo ja seuraa kaikin mahdollisin tavoin, että työpaikoilla noudatetaan työehtosopimuksia, paikallisia sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä;


ohjaa osaston hallituksen päätösten mukaisesti jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia neuvotteluja;


tekee esityksiä voimassaolevien työehtosopimusten uudistamiseksi ja uusien sopimusten solmimiseksi;


ohjaa työpaikoilla tapahtuvaa ammattiyhdistystoimintaa, perustaa työhuonekuntia ja tukee järjestäytyneiden työhuonekuntien toimintaa taloudellisesti.


Työhuonekuntien säännöt hyväksyy osaston hallitus, eivätkä ne saa olla ristiriidassa osaston ja liiton sääntöjen kanssa, osaston on huolehdittava perustamansa työhuonekunnan taloudellisista toimintamahdollisuuksista;


on yhteistoiminnassa osaston tavoitteita ja periaatteita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa;


järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia. Osasto voi tukea jäsentensä osallistumista ammattiyhdistyskoulutukseen;


 vastaa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä;


voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto voi harjoittaa asianomaisella luvalla majoitus-, kahvila- ja ravitsemusliikettä;


voi järjestää jäsenilleen harrastus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa

Osaston toimintaa säätelee yhdistyslaki ja sen omat säännöt. Syyskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio ohjaa toimintaa osaston päivittäisessä toiminnassa.


Säännöt

Sähköliiton säännöt

Yhdistyslaki